Xếp hạng Tích lũy Tống kim (Hàng Ngày) – Bá Vương Kiếm


 

XẾP HẠNG TÍCH LŨY TỐNG KIM (HÀNG NGÀY) – BÚ VƯƠNG KIẾM

THỜI GIAN CẬP NHẬT XẾP HẠNG VÀ PHẦN THƯỞNG
 • Hệ thống sẽ chỉ lưu điểm tích lũy của nhân vật sau mỗi trận nếu thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện:
  • Khi kết thúc trận đấu vào phút 55 nhân vật có mặt tại bản đồ Tống Kim.
  • Điểm Tích Lũy trong trận đạt ít nhất 3.000 điểm, tổng tích lũy 3 trận đạt ít nhất 9.000 điểm
 • Bảng Xếp Hạng Tống Kim (Hàng Ngày)
  • Được cập nhật mỗi 60 phút 1 lần tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh
  • Phát thưởng vào lúc 22:00 đến 24:00 của ngày hôm đó (quá giờ sẽ không được nhận thưởng) dựa theo xếp hạng tổng tích lũy 3 trận trong ngày hôm trước của người chơi.
 • Trong thời gian nhận thưởng, người chơi tiến hành đến NPC Lễ Quan để tiến hành nhận quà.

Xếp hạng

Phần thưởng

A picture containing mapDescription automatically generated1

x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 50 vạn Bạc Khóa
 50 Tiền Du Long
 50 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhất Nhân (24 giờ)

A picture containing mapDescription automatically generated2

x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 45.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 45 vạn Bạc Khóa
 45 Tiền Du Long
 45 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhị Nhân (24 giờ)

A picture containing mapDescription automatically generated3

x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 40 vạn Bạc Khóa
 40 Tiền Du Long
 40 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tam Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with medium confidence4

x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 35 vạn Bạc Khóa
 35 Tiền Du Long
 35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tứ Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with low confidence5

x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 35 vạn Bạc Khóa
 35 Tiền Du Long
 35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Ngũ Nhân (24 giờ)

MapDescription automatically generated with medium confidence6-10

x1 Huyền Tinh 7 (Khóa)
 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 35 vạn Bạc Khóa
 35 Tiền Du Long
 35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Lục Thập Nhân (24 giờ)

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần