[Event] Lễ Thất Tịch


SỰ KIỆN LỄ THẤT TỊCH 

Thời Gian:

 • Bắt đầu vào lúc 00h01 ngày 28.08.2023 sau khi bảo trì.
 • Nhớ chạy Autoupdate sau bảo trì để thấy vật phẩm sự kiện.

Vật phẩm sự kiện và cách thu thập:

Hình Ảnh

Ghi Chú

Lễ bao uyên ương

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Ghép tại NPC EVENT:  1 Lễ bao uyên ương = 3 Nước mắt chúc nữ + 1 Kim Nguyên Bảo
 • Sử dụng tối đa 3000 lần.
  • Đạt mốc nhận thưởng và tích lũy đua top sử dụng vật phẩm.

Cầu Ô Thước

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Ghép tại NPC EVENT:  1 Cầu Ô Thước = 10 Nước mắt chúc nữ + 10 vạn Bạc thường.
 • Sử dụng tối đa 1000 lần.
  • Đạt mốc nhận thưởng.

Nước mắt chúc nữ

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Bán tại KTC: 7,000 đồng/ vật phẩm.
  • Tống kim (trận 21h00 x2 quà):
   • Thành tích đạt từ 15k điểm trở lên: + 500 nước mắt chúc nữ.
   • Thành tích đạt từ 10k điểm trở lên: + 200 nước mắt chúc nữ.
   • Thành tích đạt từ 6k điểm trở lên: + 100 nước mắt chúc nữ.
   • Thành tích đạt từ 3k điểm trở lên: + 50 nước mắt chúc nữ. 

Vị trí NPC Sự kiện

Nhan Như Ngọc

 • Vị Trí: Phượng Tường Phủ.
 • Chức năng: 
  • Ghép vật phẩm
   • Đạt mốc sự kiện nhận thưởng.

 

Quà sử dụng vật phẩm Event:

 • Sử dụng Lễ Bao Uyên Ương: 200,000 exp, 30 vạn Bạc khóa, 1 Kim bài đua top Event Lễ Thất Tịch (không khóa). 
 • Sử dụng Cầu Ô Thước: 100,000 exp, 10 vạn Bạc khóa.

Sử Dụng Cầu Ô Thước Bình Thường Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

Cầu Ô Thước

 • 100 Cầu Ô Thước: 
  • 1 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 10 vạn bạc khóa.
  • 10 vạn đồng khóa.
 • 300 Cầu Ô Thước: 
  • 2 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 20 vạn bạc khóa.
  • 20 vạn đồng khóa.
 • 700 Cầu Ô Thước: 
  • 1 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 25 vạn bạc khóa.
  • 25 vạn đồng khóa.
 • 1000 Cầu Ô Thước: 
  • 2 Huyền tinh cấp 8.
  • 200 Tiền Du Long.
  • 30 vạn bạc khóa.
  • 30 vạn đồng khóa.

 

 

 

Sử Dụng Lễ Bao Uyên Ương Thu Đặc Biệt Đạt Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

Lễ bao uyên ương

 • 500 Lễ bao uyên ương: 
  • 5 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 150 vạn bạc khóa.
  • 100 vạn đồng khóa.
 • 1000 Lễ bao uyên ương: 
  • 7 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 120 vạn đồng khóa.
  • 500 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 1500 Lễ bao uyên ương: 
  • 4 Huyền tinh cấp 9.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 150 vạn đồng khóa.
  • 500 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 2000 Lễ bao uyên ương: 
  • 5 Huyền tinh cấp 9.
  • 200 Tiền Du Long.
  • 250 vạn bạc khóa.
  • 200 vạn đồng khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 2500 Lễ bao uyên ương:
  • 500 Danh Bổ Lệnh
  • 500 Tiền Du long.
  • 7 viên Huyền tinh cấp 9.
  • 300 vạn đồng khóa.
  • 300 vạn bạc khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 3000 Lễ bao uyên ương:
  • 1000 Danh Bổ Lệnh
  • 500 Tiền Du Long.
  • 4 viên Huyền tinh cấp 10.
  • 400 vạn đồng khóa.
  • 400 vạn bạc khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

 

Phần thưởng tích lũy nạp trong thời gian diễn ra sự kiện

Mốc nạp

Phần thưởng

100 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 10 Huyền Tinh 6
  • 20v Bạc Khoá
  • 20v Đồng Khoá
  • 100 Danh Bổ Lệnh

300 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 20 Huyền Tinh 6
  • 20v Bạc Khoá
  • 20v Đồng Khoá
  • 200 Danh Bổ Lệnh
  • 100 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 5 Huyền Tinh 7
  • 60v Bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 300 Danh Bổ Lệnh
  • 200 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

700 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 6 Huyền Tinh 7
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 500 Tiền Du Long
  • 400 Danh Bổ Lệnh
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 500 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

1,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 7 Huyền Tinh 7
  • 2 Huyền Tinh 8
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 500 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 1000 Danh Bổ Lệnh
  • 700 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 100 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

1,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 8 Huyền Tinh 7
  • 3 Huyền Tinh 8
  • 1 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 1500 Danh Bổ Lệnh
  • 1000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

2,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 9 Huyền Tinh 7
  • 4 Huyền Tinh 8
  • 2 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 2000 Danh Bổ Lệnh
  • 2000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 200 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

2,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 10 Huyền Tinh 7
  • 5 Huyền Tinh 8
  • 3 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 2500 Danh Bổ Lệnh
  • 2500 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 250 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

3,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 11 Huyền Tinh 7
  • 6 Huyền Tinh 8
  • 4 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 3000 Danh Bổ Lệnh
  • 3000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 300 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

Đua top sử dụng vật phẩm Event:

 1. Thể lệ tham gia hoạt động đua top:

Mỗi khi sử dụng Lễ bao uyên ương, người chơi nhận được một Kim bài đua top Event Lễ Thất Tịch (không khóa). Người chơi mang vật phẩm nhận được đến NPC Sự kiện Nhạn Như Ngọc nộp để tích lũy số lần sử dụng vật phẩm.

Thời gian bắt đầu sự kiện Đua top: 00h01 ngày 28.07.2023

Thời gian chấm dứt sự kiện Đua top: 00h01 ngày 18.08.2023

 1. Phần thưởng đua top:

Top 1

 • 70 viên Tần Lăng Hòa Thị Bích (khóa).
 • 10,000 Tiền Du Long (khóa).
 • 10,000 Exp Chân nguyên (khóa).
 • 5,000 rương Trang bị đồng hành (khóa).
 • Ngoại trang Áo Vĩnh Uy Trường Lạc (90 ngày):
  • Giảm sát thương chí mạng + 30%.
  • Sinh lực + 5,000.
  • Kháng tất cả + 500.
  • Nhược hóa ngũ hành tương khắc + 200 điểm.
 • Ngoại trang Nón Vĩnh Uy Trường Lạc (90 ngày):
  • Cường hóa ngũ hành tương khắc + 200 điểm.
  • Tấn công khi đánh chí mạng + 15%.
  • Tỷ lệ chí mạng + 10%.
  • Phát huy lực tấn công cơ bản + 10%

Top 2

 • 40 viên Tần Lăng Hòa Thị Bích (khóa).
 • 7,000 Tiền Du Long (khóa).
 • 7,000 Exp Chân nguyên (khóa).
 • 3,000 rương Trang bị đồng hành (khóa).
 • Ngoại trang Áo Vĩnh Uy Trường Lạc (45 ngày) – Option như trên
 • Ngoại trang Nón Vĩnh Uy Trường Lạc (45 ngày) – Option như trên

Top 3

 • 20 viên Tần Lăng Hòa Thị Bích (khóa).
 • 4,000 Tiền Du Long (khóa).
 • 4,000 Exp Chân nguyên (khóa).
 • 1,000 rương Trang bị đồng hành (khóa).
 • Ngoại trang Áo Vĩnh Uy Trường Lạc (15 ngày) – Option như trên
 • Ngoại trang Nón Vĩnh Uy Trường Lạc (15 ngày) – Option như trên

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần